Statut Stowarzyszenia

I. Postanowienia ogólne
§ 1. Nazwa

 1. Stowarzyszenie Citroën – Klub – Poznań, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na zasadach przewidzianych w ustawach obowiązujących w Rzeczpospolitej Polskiej, a szczególnie ustawy Prawo o stowarzyszeniach oraz na podstawie niniejszego statutu.
 2. Nazwa Stowarzyszenia jest prawnie zastrzeżona.

§ 2. Podstawa i obszar działania

 1. Stowarzyszenie jest osoba prawna i podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sadowego.
 2. Stowarzyszenie działa na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej.
 3. Siedziba Stowarzyszenia jest miasto Poznań.
 4. Stowarzyszenie zrzesza użytkowników, sympatyków i osoby zainteresowane cechami użytkowymi pojazdów marki Citroën.
 5. Stowarzyszenie opiera swoja działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swoich spraw Stowarzyszenie może zatrudniać pracowników.

§ 3. Współdziałanie

 1. Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.
 2. O przystąpieniu do organizacji, o których mowa w ust.1, bądź wystąpieniu z nich, decyduje Walne Zebranie Członków większością 2/3 głosów członków uprawnionych do glosowania biorących udział w Walnym Zebraniu.
 3. Stowarzyszenie może współpracować z innymi organizacjami i podmiotami, które maja swoja siedzibę poza granicami RP.

II. Cele i sposoby działania


§ 4. Cele

 1. Celem Stowarzyszenia jest:
  1. stworzenie forum wymiany poglądów i doświadczeń pośród właścicieli, użytkowników i sympatyków samochodów marki Citroën;
  2. upowszechnianie wiedzy technicznej, ekonomicznej i ekologicznej związanej z użytkowaniem samochodów tej marki;
  3. działanie na rzecz ochrony praw konsumenckich użytkowników samochodów tej marki;
  4. propagowanie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa w ruchu drogowym i użytkowaniu pojazdów;
  5. propagowanie zagadnień dotyczących ekonomiki użytkowania samochodów tej marki;
  6. wspieranie członków w mogących się pojawić trudnych problemach organizacyjnych, prawnych i technicznych, a pozostających w związku z użytkowaniem samochodów tej marki;
  7. organizowanie kontaktów koleżeńskich wśród użytkowników i sympatyków samochodów tej marki.
 2. Cele opisane w §4, pkt. 1 Stowarzyszenie realizuje poprzez następujące formy:
  1. działalność edukacyjna:
   • organizowanie lub udział w organizowaniu prezentacji nowych produktów marki Citroën;
   • organizowanie lub udział w organizowaniu spotkań i seminariów szkoleniowych dotyczących zagadnień technicznych, eksploatacyjnych i formalno-prawnych;
   • organizowanie działań na rzecz doskonalenia techniki jazdy i podnoszenia bezpieczeństwa użytkowników oraz zmniejszania zagrożenia stwarzanego przez pojazdy;
   • organizowanie działań na rzecz podnoszenia wiedzy ekologicznej, kultury użytkowania pojazdów oraz kultury uczestniczenia w ruchu drogowym;
  2. działalność turystyczno-krajoznawcza i towarzyska:
   • organizowanie lub współorganizowanie spotkań towarzysko-dyskusyjnych użytkowników samochodów tej marki w celu wymiany doświadczeń;
   • organizowanie turystycznych rajdów samochodowych oraz innych imprez turystyczno-krajoznawczych;
  3. działalność na rzecz ochrony praw konsumenckich:
   • pomoc i pośredniczenie w niestandardowych problemach powstających pomiędzy użytkownikiem a przedstawicielem marki, serwisem lub firma macierzysta;
   • wypracowywanie i działanie na rzecz wdrożenia wysokich standardów obsługi użytkowników samochodów Citroën ze strony producenta i jego przedstawicieli;
   • współdziałanie z użytkownikami samochodów marki Citroën w występowaniu przeciwko praktykom monopolistycznym podmiotów związanych z rynkiem motoryzacyjnym lub go obsługujących;
  4. współdziałanie i organizowanie bieżącej pomocy dotyczącej problemów technicznych, ekonomicznych i formalno-prawnych związanych z posiadaniem lub użytkowaniem pojazdów marki Citroën:
   • moc w organizowaniu obsługi prawnej w wyżej wymienionym zakresie;
   • pomoc w organizowaniu konsultacji technicznych i opinii rzeczoznawców w przypadkach nietypowych lub szczególnie trudnych;
   • pomoc w ocenie podstawowych problemów ekonomicznych dotyczących użytkowania samochodów tej marki;
 3. Stowarzyszenie może udzielać poparcia organizacyjnego, finansowego i prawnego przy podejmowaniu przedsięwzięć zbieżnych z celami Stowarzyszenia.
 4. Stowarzyszenie może organizować i prowadzić działalność gospodarcza przy inicjowaniu oraz realizowaniu projektów i przedsięwzięć zgodnych z celami Stowarzyszenia.
 5. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarcza na ogólnych zasadach określonych w odrębnych przepisach. Dochód z tej działalności służy realizacji zadań statutowych i nie może być przeznaczony do podziału miedzy jego członków.

III. Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 5. Członkowie

 1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, a także osoba prawna.
 2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na członków zwyczajnych i członków wspierających.
 3. Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, bez względu na miejsce zamieszkania, posiadający pełną zdolność do czynności prawnych i akceptujący statutowe cele Stowarzyszenia.
 4. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu poprzez swojego przedstawiciela.
 5. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna lub prawna, zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansowa lub rzeczowa.

§ 6. Przyjecie

 1. Przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego popartej przez jednego z członków Stowarzyszenia.
 2. Deklaracja woli przystąpienia do Stowarzyszenia musi zawierać: imię i nazwisko kandydata, datę urodzenia, miejsce zamieszkania, adres dla korespondencji, oświadczenie o przystąpieniu do Stowarzyszenia wraz z deklaracja regularnego opłacania składek członkowskich a także deklaracje poparcia oraz podpis jednego dotychczasowego członka Stowarzyszenia. To ostatnie zastrzeżenie nie dotyczy członków założycieli.
 3. Stosunek członkostwa powstaje z chwila podjęcia przez Zarząd stosownej uchwały, o czym Zarząd powiadamia zainteresowanego.
 4. Założyciele Stowarzyszenia wskazani w liście założycieli załączonej do wniosku o rejestracje staja się członkami Stowarzyszenia z chwila zarejestrowania Stowarzyszenia. Osobom tym przysługuje honorowy tytuł członka-założyciela.

§ 7. Prawa członków

 1. Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia maja prawo:
  • wybierać i być wybieranymi do władz Stowarzyszenia,
  • brać udział w Walnym Zebraniu Członków,
  • zgłaszać do władz Stowarzyszenia opinie i wnioski dotyczące działalności Stowarzyszenia oraz uzyskiwać informacje o sposobach ich załatwiania,
  • brać udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia, korzystać z nich i je wspierać,
  • być informowanymi o wszelkiej działalności Stowarzyszenia,
  • zaskarżać do Walnego Zebrania Członków decyzje Zarządu Stowarzyszenia,
  • noszenia odznak Stowarzyszenia,
 2. Członkowie Stowarzyszenia obowiązani są:
  • aktywnie uczestniczyć w działalności Stowarzyszenia i wspierać je w realizacji zadań statutowych w miarę swoich możliwości,
  • wykazywać troskę o dobro i rozwój Stowarzyszenia oraz o majątek Stowarzyszenia,
  • propagować działalność Stowarzyszenia,
  • stosować się do postanowień Statutu oraz uchwal władz Stowarzyszenia,
  • opłacać regularnie składkę członkowską oraz inne świadczenia obowiązujące w Stowarzyszeniu.
 3. Członek wspierający posiada prawa określone w ust.1 z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego określonego w ust. 1, pkt. 1.
 4. Członek wspierający zobowiązany jest do wywiązania się z deklarowanych świadczeń wobec Stowarzyszenia oraz przestrzegania statutu i uchwal władz Stowarzyszenia.

§ 8. Ustanie członkostwa

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
  • 1) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego;
  • 1) dobrowolnego wystąpienia ze Stowarzyszenia na podstawie pisemnego oświadczenia członka, które przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia,
  • 1) wykreślenia z listy członków na podstawie decyzji Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Pozbawienie członkostwa przez wykreślenie z listy członków może nastąpić w przypadku, gdy członek ten nie realizuje zadań i celów statutowych, nie spełnia wymagań ustawowych, bądź zalega z płatnością składek przez okres ponad 12 miesięcy i, mimo wezwania, obowiązku tego nie spełnia. Wykreślenie z listy członków może nastąpić także, gdy członek działa na szkodę Stowarzyszenia bądź jego dobrego imienia, a także gdy rażąco narusza inne obowiązki statutowe, a szczególnie obowiązek dbałości o majątek Stowarzyszenia.
 3. Uchwale o wykreśleniu z listy członków podejmuje Zarząd Stowarzyszenia i pisemnie zawiadamia o tym zainteresowanego. Od uchwały tej przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Członków w ciągu 14 dni od daty doręczenia uchwały wraz z jej uzasadnieniem. Do czasu podjęcia decyzji przez Walne Zebranie Członków członkostwo pozostaje zawieszone.

IV. Władze i organizacja Stowarzyszenia

§ 9. Władze

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata.
 3. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej wybierani sa przez Walne Zebranie Członków w glosowaniu tajnym, chyba, ze więcej niż polowa członków biorących udział w Walnym Zebraniu Członków postanowi o wyborze w glosowaniu jawnym.
 4. Członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej mogą zostać odwołani z władz przez Walne Zebranie Członków, po przedstawieniu im merytorycznego uzasadnienia.
 5. Do władz mogą być wybierani tylko członkowie zwyczajni Stowarzyszenia.
 6. W zależności od potrzeb Stowarzyszenie może dla realizacji określonego celu tworzyć okresowo lub na stale inne Komisje. Komisje takie powołuje Zarząd na podstawie upoważnienia Walnego Zebrania Członków.

§ 10. Walne Zebranie Członków

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższa władza Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
  1. członkowie zwyczajni z głosem stanowiącym,
  2. członkowie wspierający i zaproszeni goście z głosem doradczym.
 3. 1. W Walnym Zebraniu Członków mogą uczestniczyć pracownicy Stowarzyszenia z głosem doradczym.
 4. 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
  1. określanie głównych kierunków działania i programu Stowarzyszenia,
  2. dokonywanie wyboru i odwoływanie Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej,
  3. uchwalanie budżetu i przyjmowanie sprawozdania z jego wykonania,
  4. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej,
  5. udzielanie Zarządowi absolutorium,
  6. rozstrzyganie odwołań od decyzji Zarządu, w tym odwołań od decyzji o wykreśleniu z listy członków,
  7. rozpatrywanie i rozstrzyganie wniosków Komisji Rewizyjnej,
  8. określanie wysokości składki członkowskiej i trybu jej opłacania, oraz innych świadczeń członków, a także ulg lub zwolnień z tych świadczeń.
  9. przyjecie statutu Stowarzyszenia oraz dokonywanie w nim zmian, a także przeniesienie siedziby,
  10. podejmowanie uchwal w sprawie przynależności do innych organizacji,
  11. podejmowanie decyzji o rozwiązaniu Stowarzyszenia,
  12. podejmowanie decyzji o wszelkich innych sprawach Stowarzyszenia, które nie sa w kompetencji innych władz Stowarzyszenia.
 5. Walne Zebranie Członków może w drodze upoważnienia przenieść na Zarząd uprawnienia do ustalenia trybu płacenia składek.
 6. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 7. Zwyczajne Walne Zebranie Członków zwoływane jest raz w roku przez Zarząd Stowarzyszenia i jest poświęcone sprawom wymienionym w § 10, ust. 4.
 8. W przypadku nie zwołania Walnego Zebrania Członków przez Zarząd w przewidzianym przez statut terminie lub w przypadku nie zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków pomimo pisemnego wniosku Komisji Rewizyjnej lub grupy członków, prawo zwołania Walnego Zebrania Członków przysługuje Komisji Rewizyjnej.
 9. Organ zwołujący Walne Zebranie Członków lub Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków powiadamia o tym na piśmie członków Stowarzyszenia kierowanym na adres korespondencyjny umieszczony w deklaracji członkowskiej z podaniem terminu zebrania oraz proponowanym porządkiem obrad.
 10. Proponowany porządek obrad Walnego Zebrania Członków może być przez Walne Zebranie Członków uzupełniony bądź zmieniony.
 11. Na pisemny wniosek Komisji Rewizyjnej lub L liczby członków Stowarzyszenia Zarząd powinien zwołać Nadzwyczajne Zebranie Członków. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków może być także zwołane przez Zarząd z własnej inicjatywy.
 12. Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków musi być złożony na piśmie, uzasadniony merytorycznie oraz powinien zawierać propozycje porządku obrad.
 13. Porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków ustala organ je zwołujący. Proponowany porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków nie może być rozszerzony bądź zmieniony.

§ 11. Tryb zwoływania

 1. Zwyczajne Walne Zebranie Członków winno być zwoływane w ciągu 3 miesięcy po upływie kalendarzowego roku działalności Stowarzyszenia.
 2. O miejscu, terminie i porządku obrad Zarząd zawiadamia członków pisemnie, co najmniej na 14 dni przed wyznaczonym terminem Walnego Zebrania Członków.
 3. Walne Zebranie Członków jest zdolne do podejmowania uchwal:
  1. w pierwszym terminie gdy bierze w nim udział co najmniej polowa członków Stowarzyszenia uprawnionych do glosowania,
  2. w drugim terminie bez względu na liczbę osób obecnych.
 4. Uchwały w sprawie zmian statutu bądź rozwiązania Stowarzyszenia mogą być podejmowane jedynie wówczas, gdy zostały one umieszczone w zawiadomieniu o Walnym Zebraniu Członków.

§ 12. Podejmowanie uchwal

 1. Za wyjątkiem spraw dotyczących zmian statutu, rozwiązania Stowarzyszenia oraz odwołania Zarządu lub Komisji Rewizyjnej uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają zwykła większością głosów.
 2. Uchwały dotyczące zmian w statucie i rozwiązania Stowarzyszenia oraz odwołania Zarządu i Komisji Rewizyjnej zapadają większością 2/3 głosów osób obecnych, uprawnionych do glosowania.
 3. Z zastrzeleniem postanowień § 9, ust. 3 uchwały są podejmowane w sposób jawny. Walne Zebranie Członków może podjąć decyzje o tajnym glosowaniu w konkretnej sprawie.

§ 13. Zarząd

 1. Organem wykonawczym i zarządzającym jest Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Zarząd Stowarzyszenia składa się z: Prezesa, Wiceprezesa, Skarbnika pełniącego równocześnie funkcje Sekretarza oraz z dwóch Członków Zarządu.
 3. W przypadku wystąpienia zasadnej potrzeby Walne Zebranie Członków może zwiększyć liczbę członków Zarządu.
 4. Na pierwszym posiedzeniu w nowej kadencji, które musi się odbyć w ciągu 30 dni od Walnego Zebrania Członków, Zarząd konstytuuje sie poprzez ustalenie zakresu spraw prowadzonych przez poszczególnych członków Zarządu.

§ 14. Kompetencje Zarządu

 1. Do kompetencji Zarządu Stowarzyszenia należy:
  1. kierowanie bieżąca działalnością Stowarzyszenia,
  2. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
  3. przygotowywanie projektów uchwal i regulaminów,
  4. wykonywanie uchwal Walnego Zebrania Członków,
  5. przyjmowanie członków Stowarzyszenia oraz wykreślanie ich z listy,
  6. tworzenie i likwidowanie innych podmiotów,
  7. zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia,
  8. na podstawie upoważnienia Walnego Zebrania Członków podejmowanie uchwal w sprawie składek członkowskich,
  9. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
  10. określanie struktury organizacyjnej Stowarzyszenia,
  11. prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia,
  12. przyjmowanie do pracy, zwalnianie oraz ustalanie zasad wynagrodzenia pracowników Stowarzyszenia,
  13. przyjmowanie świadczeń na rzecz Stowarzyszenia w jego imieniu i składanie odpowiednich oświadczeń,
  14. wykonywanie innych zadań przewidzianych w statucie.
 2. 2. Zarząd w swoich działaniach powinien kierować się dobrem Stowarzyszenia i jego członków oraz dbać o jego wszechstronny rozwój.
 3. 3. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu lub w razie konieczności Wiceprezes Zarządu.

§ 15. Organizacja pracy Zarządu

 1. Posiedzenia Zarządu odbywają sie w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na trzy miesiące.
 2. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów.
 3. Oświadczenia woli w imieniu Stowarzyszenia składa co najmniej dwóch członków Zarządu, z których jeden musi pełnić funkcje Prezesa lub Wiceprezesa.
 4. W zakresie zarządzania majątkiem Stowarzyszenia wymagana jest akceptacja Skarbnika Stowarzyszenia.

§ 16. Komisja Rewizyjna

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontroli wewnętrznej Stowarzyszenia.
 2. Do zadań Komisji Rewizyjnej należą w szczególności:
  1. kontrola gospodarki finansowej Stowarzyszenia,
  2. kontrola stanu majątku Stowarzyszenia oraz sposobu zarządzania tym majątkiem przez Zarząd,
  3. kontrola przestrzegania statutu i wykonywania przez Zarząd uchwal Walnego Zebrania Członków,
  4. nadzór nad terminowym zwoływaniem Walnego Zebrania Członków przez Zarząd oraz występowanie z inicjatywa zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków na wniosek własny lub uzasadniony wniosek grupy członków Stowarzyszenia,
  5. przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdania oraz wniosku w sprawie udzielenia Zarządowi absolutorium,
  6. wykonywanie innych czynności przewidzianych w statucie.
 3. Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo złożenia wniosku do Zarządu o zwołanie Walnego Zebrania Członków oraz prawo zwołania Walnego Zebrania Członków w trybie §10, ust. 8.

§ 17. Organizacja Komisji Rewizyjnej

 1. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków i wybiera ze swojego grona Przewodniczącego i Zastępce pełniącego również funkcje Sekretarza.
 2. Członkiem Komisji Rewizyjnej nie może być pracownik Stowarzyszenia ani członek Zarządu.
  Uchwały Komisji Rewizyjnej sa podejmowane zwykła większością głosów.

§ 18. Zmiana składu władz

 1. 1. Członkostwo w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej ustaje na skutek:
  1. upływu kadencji określonej w § 9, ust. 2, po złożeniu sprawozdania na Walnym Zebraniu Członków oraz z chwila dokonania przez nie wyboru nowych władz Stowarzyszenia.
  2. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
  3. zrzeczenia się udziału w tych organach,
  4. odwołania przez Walne Zebranie Członków, uzasadnionego merytorycznie,
 2. W przypadku nieudzielenia członkowi Zarządu absolutorium wniosek o jego odwołanie może zgłosić każdy członek Stowarzyszenia biorący udział w Walnym Zebraniu Członków, nawet gdy sprawa ta nie była umieszczona w programie obrad.
 3. Członek Komisji Rewizyjnej nie może być pozbawiony członkostwa Stowarzyszenia poprzez wykreślenie z listy członków, z wyjątkiem przypadków określonych w prawie o stowarzyszeniach.
 4. Na zwolnione miejsca członków Zarządu lub Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia wchodzą do końca kadencji te osoby, które w wyborach do tych władz uzyskały kolejno najwyższa liczbę głosów.
 5. Zmiana składu Zarządu lub Komisji Rewizyjnej w czasie pomiędzy Walnymi Zebraniami Członków nie może przekroczyć jej składu.

V. Majątek Stowarzyszenia
§ 19. Majątek

 1. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, dochodów z własnej działalności gospodarczej, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz darowizn i zapisów, a także wpłat osób fizycznych i prawnych na określone cele realizowane przez Stowarzyszenie.
 2. Stowarzyszenie może występować i otrzymywać dotacje od podmiotów państwowych, fundacji i innych stowarzyszeń oraz od podmiotów gospodarczych na zasadach uregulowanych w odrębnych przepisach.
 3. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest wyłącznie do realizacji celów statutowych.

§ 20. Zarządzanie majątkiem

 1. Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia prowadzi Zarząd Stowarzyszenia.
 2. W zakresie wynikającym z działalności statutowej i gospodarczej Stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
 3. Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane sa podpisy Prezesa lub Wiceprezesa Zarządu oraz Skarbnika.

VI. Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
§ 21

 1. Uchwały w sprawie zmiany statutu i rozwiązania Stowarzyszenia podejmowane sa w trybie i na zasadach określonych w § 11, ust. 3 i 4 oraz § 12, ust. 2 i 3 niniejszego statutu.
 2. Uchwala o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa orientacyjny termin zakończenia likwidacji, sposób jej przeprowadzenia i cel, na który zostanie przeznaczony majątek Stowarzyszenia a także wskazuje z imienia i nazwiska osoby pełniące funkcje likwidatora oraz ich obowiązki.
 3. Jeżeli uchwala, o której mowa w ust. 3 nie określa inaczej, likwidatorami Stowarzyszenia są skarbnik i członek Stowarzyszenia.

VII. Przepisy końcowe

§ 22

Statut ten wchodzi w życie z chwilą wpisania Stowarzyszenia do Krajowego Rejestru Sadowego i z ta chwilą Stowarzyszenie uzyskuje osobowość prawną.

Statut uchwalony na Zebraniu założycielskim Stowarzyszenia Citroen-Klub-Poznan w dniu 15.02.2001 r. Stowarzyszenie zostało zarejestrowane przez Krajowy Rejestr Sadowy (KRS) z dniem 11.06.2001 r. i zgodnie z ta decyzja uzyskało osobowość prawna.