Dołącz do nas

  1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna oraz osoba prawna.
  2. Członkiem zwyczajnym może być każdy obywatel Rzeczpospolitej Polskiej oraz cudzoziemiec, bez względu na miejsce zamieszkania, posiadający pełna zdolność do czynności prawnych i akceptujący statutowe cele Stowarzyszenia.
  3. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.
  4. Przyjęcia w poczet członków Stowarzyszenia dokonuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnej deklaracji przystępującego popartej przez jednego z członków Stowarzyszenia.
Deklaracja członkowska:
Niniejszym deklaruję przystąpienie do Stowarzyszenia Citroën-Klub-Poznań z siedzibą w Poznaniu, ul. Nizinna nr 21, działającego na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach oraz statutu Stowarzyszenia uchwalonego w dniu 15 lutego 2001 roku.

 

Oświadczam, że zapoznałem(/am) się z treścią statutu Stowarzyszenia i w pełni go akceptuję. Z chwilą podjęcia przez władze Stowarzyszenia decyzji o przyjęciu mnie w poczet członków Stowarzyszenia zobowiązuję się do regularnego opłacania składek członkowskich w wysokości i w trybie obowiązujących w Stowarzyszeniu (składka nie mniejsza niż 100,- PLN rocznie).

 

Imię, nazwisko:

 

……………………………………………………………………….

 

Data urodzenia:

 

……………………………………………………………………….
Miejsce zamieszkania

 

/ adres dla korespondencji

 

……………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………….

 

……………………………………………………………………….

 

Telefon domowy / służbowy: ………………………………….. / ………………………………..
Adres e-mail: ……………………………………………………………………….
Posiadany / użytkowany samochód: ……………………………………………………………………….

 

 

Wyrażam zgodę na umieszczenie moich powyżej zamieszczonych danych osobowych w rejestrze członków Stowarzyszenia oraz na wykorzystanie ich dla celów Stowarzyszenia. Zobowiązuję się także do informowania o zaistniałych zmianach w tych danych.

 

 

Poznań, dnia ………………………..

 

…………………………………………………
Podpis
Imię i nazwisko członka wprowadzającego:
…………………………………………………………..
Poznań, dnia ……………………………
…………………………………………….
Podpis
Uchwała Zarządu:
postanowiono przyjąć w dniu ………………………..

 

postanowiono nie przyjmować

 

Uzasadnienie/uwagi:
…………………………………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………………….

 

Za Zarząd:
……………………………………………. …………………………………………….
Podpis
Podpis